Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 17. in 26. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/2016) S K L I C U J E M 19. redno sejo Občinskega sveta Občine Metlika, ki bo v četrtek, 21. 10. 2021, ob 18. uri v Kulturnem domu Metlika.

Več pa na povezavi TUKAJ.