V sejni sobi občine Črnomelj bo ob 17. uri potekala 11. redna seja Občinskega sveta občine Črnomelj z naslednjim dnevnim redom:

 1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti

 2. Sprejem dnevnega reda

 3. Izdaja soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v občini Črnomelj

 4. Poročilo župana o izvrševanju sklepov OS in aktivnostih občine

 5. Predlog Odloka o proračunu občine Črnomelj za leto 2020

 6. Predlog za izdajo Odloka o prometni ureditvi v Občini Črnomelj

 7. Predlog kandidatov za priznanja Občine Črnomelj za leto 2019

 8. Predlog za sprejem znižanja plačila komunalnega prispevka za izgradnjo ne-stanovanjskega- skladiščnega objekta v PC TRIS – Kanižarica; Investitor: Kovinoplastika Lozar d.o.o., Kanižarica 42b, 8340 Črnomelj

 9. Okvirni program dela Občinskega sveta občine Črnomelj za leto 2020

 10. Kadrovske zadeve

 11. Premoženjsko pravne zadeve

 12. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta

 13. Vprašanja in pobude