Metliški župan Darko Zevnik sklicuje 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Metlika, ki bo v četrtek, 16. 12. 2021, ob 18. uri v Kulturnem domu Metlika.

Predlog dnevnega reda:

1. Ugotovitev prisotnosti na seji, določitev dnevnega reda seje in imenovanje overiteljev zapisnika
2. Obravnava in sprejem zapisnika 19. redne seje z dne 21. 10. 2021
3. Informacija o stanju v ZD Metlika
4. Elaborat o oblikovanju cene storitev gospodarske javne službe - zbiranje komunalnih odpadkov
5. Predlog proračuna Občine Metlika za leto 2022 – 1. obravnava
6. Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Metlika za leto 2022
7. Določitev vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2022
8. Kadrovske zadeve
9. Premoženjsko pravne zadeve
10. Pobude in odgovori na vprašanja članov občinskega sveta

Celotno gradivo za sejo najdete na povezavi TUKAJ.