V dvorani Kulturnega doma Črnomelj so ob 17. uri prične 22. redna seja Občinskega sveta občine Črnomelj z naslednjim dnevnim redom:

 1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti

 2. Sprejem dnevnega reda

 3. Poročilo župana o izvrševanju sklepov OS in aktivnostih občine

 4. Razprava in sklepanje o zapisniku 21. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj

 5. Poročilo o izvajanju štipendijske sheme za leto 2020

 6. Poročilo o požarni varnosti v občini Črnomelj za leto 2020

 7. Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj za leto 2020

 8. Informacija o delovanju bioplinarne Lokve pri Črnomlju

 9. Poročilo o izvrševanju proračuna občine Črnomelj za prvo polletje leta 2021

 10. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Črnomelj

 11. Določitev delovne uspešnosti direktorice Belokranjskega muzeja Metlika za leto 2020

 12. Izdaja soglasja ustanovitelja za razporeditev presežka prihodkov nad odhodki za namensko porabo – Vrtec Otona Župančiča Črnomelj

 13. Kadrovske zadeve

 14. Premoženjsko pravne zadeve

 15. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta

 16. Vprašanja in pobude članov sveta

Celotno gradivo najdete na povezavi TUKAJ.

PRED SAMO SEJO SE BO PREVERJALO IZPOLNJEVANJE POGOJA PCT