24. redna seja Občinskega sveta občine Črnomelj bo potekala ob 17. uri v prostorih Restavracije Štajdohar, Kanižarica 41g, Črnomelj.

Dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti
2. Sprejem dnevnega reda
3. Poročilo župana o izvrševanju sklepov OS in aktivnostih občine
4. Razprava in sklepanje o zapisniku 23. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj
5. Informacija o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Črnomelj – tretja sprememba
6. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Majer
7. Strategija za mlade v občini Črnomelj 2022-2027
8. Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta občine Črnomelj za leto 2022
9. Predlog za izdajo Odloka o izdajanju lokalnega glasila Občine Črnomelj
10. Predlog za izdajo Odloka o proračunu občine Črnomelj za leto 2022
11. Predlog Pravilnika o merilih za delno oprostitev pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka za območje občine Črnomelj
12. Predlog za izdajo Odloka o pokopališkem redu v Občini Črnomelj
13. Predlog Letnega programa športa v občini Črnomelj za leto 2022
14. Izdaja soglasja k spremembi Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Črnomelj
15. Izdaja soglasja ustanovitelja za razporeditev presežka prihodkov nad odhodki za namensko porabo – Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
16. Kadrovske zadeve
17. Premoženjsko pravne zadeve
18. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta
19. Vprašanja in pobude članov sveta

Celotno gradivo seje je dostopno na povezavi TUKAJ.