9. redna seja Občinskega sveta Občine Semič bo potekala ob 17. uri v sejni sobi KC Semič.

Na dnevnem redu 9. seje je 16 točk:

 1. Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda in izvolitev zapisnikarja.

 2. Obravnava in sprejem zapisnika 8. redne seje občinskega sveta in 2. dopisne seje občinskega sveta.

 3. Obravnava in sprejem predloga Elaborata za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Semič in predloga Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Semič – DRUGA OBRAVNAVA.

 4. Obravnava Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/2019 in Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020 Glasbene šole Črnomelj.

 5. Obravnava poročila o realizaciji letnega delovnega načrta Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič z enoto vrtec Sonček Semič za šolsko leto 2018/2019.

 6. Obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020 OŠ Belokranjskega odreda Semič z enoto vrtec Sonček Semič.

 7. Obravnava in sprejem Pravilnik o sprejemu otrok v Enoto vrtec Sonček pri OŠ Belokranjskega odreda Semič.

 8. Obravnava in sprejem predloga Odloka o organiziranju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju občine Semič – PRVA OBRAVNAVA.

 9. Obravnava in sprejem predloga Strategije razvoja gasilstva v Občini Semič za obdobje 1.1.2020 – 31.12.2024 – PRVA OBRAVNAVA.

 10. Obravnava in sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2020 – PRVA OBRAVNAVA.

 11. Volitve in imenovanja.

 12. Obravnava in sprejem Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra.

 13. Vloge in pritožbe.

 14. Poročilo o izvrševanju sklepov občinskega sveta in aktivnostih občine.

 15. Pobude in vprašanja članov sveta.

 16. Razno.

Povezavo do gradiva najdete TUKAJ.