Župan Andrej Kavšek sklicuje 12. redno sejo Občinskega sveta občine Črnomelj, ki bo ob 17. uri v sejni sobi občine Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj

Dnevni red:
1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti
2. Sprejem dnevnega reda
3. Poročilo župana o izvrševanju sklepov OS in aktivnostih občine
4. Razprava in sklepanje o zapisniku 10. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj
5. Razprava in sklepanje o zapisniku 11. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj
6. Pobuda za razglasitev leta 2020 za »Doltarjevo leto« v občini Črnomelj.
7. Letno poročilo Belokranjskega muzeja Metlika za leto 2019
8. Letno poročilo Knjižnice Črnomelj za leto 2019
9. Letno poročilo OŠ Loka Črnomelj za leto 2019
10. Letno poročilo OŠ Mirana Jarca Črnomelj za leto 2019
11. Letno poročilo OŠ Vinica za leto 2019
12. Letno poročilo OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj za leto 2019
13. Letno poročilo Zdravstvenega doma Črnomelj za leto 2019
14. Letno poročilo RIC Bela krajina za leto 2019
15. Zaključni račun proračuna občine Črnomelj za leto 2019
16. Predlog Odloka o prometni ureditvi v občini Črnomelj
17. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v občini Črnomelj
18. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj
19. Predlog Sklepa o določitvi višini parkirnine na območju ob reki Kolpi za leto 2020
20. Kadrovske zadeve
21. Premoženjsko pravne zadeve
22. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta
23. Vprašanja in pobude

Gradivo 12. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na povezavi TUKAJ.

SEJA JE ODPOVEDANA, O NOVEM DATUMU SEJE VAS OBVESTIMO.