Čas sodnih počitnic

Bliža se čas tako imenovanih sodnih počitnic. Kaj to dejansko pomeni in kako vpliva na tek rokov?

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Ljudje pogosto mislijo, da so sodne počitnice čas ko sodišča »ne delajo« a vendar temu ni tako. Termin sodne počitnice dejansko pomeni čas med 15.7. in 15.8 v letu, ko sodišča opravljajo naroke in odločajo samo v nujnih zadevah. V vseh ostalih zadevah pa sodišče narokov ne razpisujejo. V tem času tudi ne tečejo procesni roki, prav tako se ne vročajo sodna pisanja. Če pa se že vročajo, pa začnejo morebitni procesni roki teči prvi naslednji dan po 15.8. Pri tem je pomembno poudariti, da vse opisano velja samo za procesne roke in ne za materialne roke.

Materialni roki tečejo ne glede na sodne počitnice. Materialni roki so tisti, ki veljajo za uveljavljanje materialnih pravic. Materialni roki so praviloma določeni v materialnih predpisih, procesni roki pa v procesnih predpisih, vendar zakonodajalec glede tega ni vedno dosleden. Zato za opredelitev, ali je rok materialni ali procesni, ne more biti odločilno zgolj dejstvo ali je rok določen v materialnem ali procesnem predpisu. Odločilna je samo narava roka, to je, kakšna pravica se daje z določenim rokom ter kakšne so posledice zamude roka.

Opisano je najlažje ponazoriti s primerom. Če imate recimo rok za vložitev pritožbe zoper sodbo, ta v času sodnih počitnic ne bo tekel. Če pa želite vložiti tožbo in v času sodnih počitnic vaša terjatev zastara, se ta rok ne prekine in morate ne glede na sodne počitnice vložiti tožbo, saj v nasprotnem izgubite pravico do povračila.

Zakon pa določa tudi kaj so nujne zadeve in v katerih kljub sodnim počitnicam tečejo tudi procesni roki. To so zadeve v katerih sodišče razpiše naroke v času sodnih počitnic, vroča pisanja in tečejo vsi procesni roki in sem spadajo preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost, ter v kazenskih zadevah tujcev, ki ne prebivajo v Republiki Sloveniji, postopki v zadevah zavarovanja, nepravdne in izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi, ki izhajajo iz zakona, nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah, menični in čekovni protesti ter menične tožbe, spori za objavo popravka objavljene informacije, popis zapustnikovega premoženja, zadeve prisilne poravnave in stečaja, ter vse druge zadeve za katere tako določa zakon.