Civilna delitev solastnine

Bralec navaja, da je na eni nepremičnini več solastnikov, ki so razpršeni po Sloveniji. Nihče ni zainteresiran za uporabo, razdružitev in razparceliranje. Meni, da bi bila najbolj smiselna civilna delitev s prodajo. Zanima ga ali je dovolj, da sodišču da pobudo 51% solastnikov, da sodišče pošlje plačilni nalog za takse. Zanima ga ali se ta strošek razdeli samo med tistimi ki so dali vlogo?

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Vprašanje je zaradi lažjega razumevanja delno nelektorirano.

Postopek za delitev solastnine lahko predlaga vsak solastnik in ni potrebno, da ga predlaga ravno 51% solastnikov. Za začetek postopka mora biti podan predlog za razdelitev solastnine, ki mora imeti vse sestavine kot jih določa Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-1). Pobuda za izdajo plačilnega naloga ni dovolj. Po prejemu predloga bo sodišče izdalo plačilni nalog za plačilo sodne takse, takso morajo plačati predlagatelj če je en sam, če pa jih je več pa vsi skupaj. Sodišče izda samo en taksni nalog. Po končanju postopka pa bo sodišče odločilo kdo in v kolikšni višini krije skupne stroške postopka med katerimi je tudi sodna taksa.

Če sodišče odloči, naj se stvar proda in kupnina razdeli (civilna delitev), opravi prodajo stvari po določbah ZNP-1, če to predlagajo vsi solastniki in predložijo sporazum o načinu delitve kupnine najpozneje v 30 dneh od pravnomočnosti sklepa o civilni delitvi.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka lahko vsak udeleženec na podlagi sklepa o civilni delitvi predlaga nadaljevanje postopka s prodajo stvari. Prodaja se opravi ob smiselni uporabi določb, ki jih glede ugotovitve vrednosti stvari in prodaje stvari določa zakon, ki ureja izvršbo, razen če se udeleženci o posameznih vprašanjih sporazumejo drugače. Vsi solastniki lahko sporazumno predlagajo, da sodišče opravi postopek za cenitev in prodajo po določbah ZNP-1.