Izgradnja motokros proge

Bralca zanima kako je z izgradnjo motokros proge in sicer: » Na robu vasi cca. 200m stran si želimo zgraditi motokros progo. Lastnik parcele je eden od nas, parcelo pa prečka pot (javno dobro), ki je tudi zarisana v katastru. Ali lahko to naredimo ali ne? Če, kam vse moramo dati prošnjo za izgradnjo proge? Ali moramo pridobiti dovoljenje vaščanov zaradi hrupa (podpisi ipd...)? Ali moramo dati kakšno vlogo na občino in upravno enoto za izdajanje dovoljenja? Kdo je sploh pristojen za izdajo dovoljenja za motokros progo na vasi?«

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Odgovor na vprašanje je preobsežno za namene prispevka, hkrati pa je podanih premalo podatkov.

Dejstvo je, da po trenutno veljavni zakonodaji motokros proge pomenijo poseg v prostor, ki se ga zagotovo ne sme izvajati na kmetijskih in gozdnih zemljiščih. Motokros proge se lahko zgradijo samo na nepremičninah, ki so skladno s prostorskimi načrti občine opredeljene kot območje za izvajanje športnih dejavnosti. Pri tem pa je seveda potrebno upoštevati tudi uredbe in pravila o najvišjih dovoljenih količinah hrupa v naravnem okolju, pravila o vožnji v naravnem okolju in tudi morebitne druge vplive na okolje (vodovarstveno območje, območje krajinskih ali drugih parkov itd..).

Upoštevati in vzeti v okvir je potrebno tudi ali bo poleg proge narejen tudi kakšen pomožen objekt, dovozne poti ali druga infrastruktura, vsekakor pa bi veljalo preveriti ali ne bi proga morebiti pomenila nedovoljeno imisijo, saj bi obremenitev presegala krajevno običajne.

Enoznačnega odgovora tako ni. Predlagam, da se bralec obrne na občino v kateri leži njegova parcela in pridobi lokacijsko informacijo o dovoljenih gradnjah in posegih in bo dobil podrobnejše informacije o tem kaj je dovoljeno, nato pa bo lahko pričel z nadaljnjimi postopki.