Izvršba brez ponovnega sklepa

Bralec navaja, da je imel blokiran račun zaradi neplačanih preživninskih obveznosti. Po plačilu dolga, mu je banka še naprej trgala znesek preživnine. O tem ni prejel nobenega posebnega sklepa in ga zanima ali lahko to banka naredi?

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Glede na opisano v vprašanju smatram, da je bil v predlogu za izdajo sklepa o izvršbi predlagana tudi izvršba občasnih dajatev iz naslova preživninskih obveznosti, ki bi morebiti zapadle v obdobju dveh let od vložitve predloga, brez ponoven zahteve po njihovi zapadlosti. Opisano določa in dovoljuje 106. člen Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ).

Praktično to pomeni, da je upnik vložil predlog za izvršbo za že zapadle terjatve in hkrati predlagal, da sodišče dovoli, da se rubijo tudi preživninski zneski, ki šele dobo zapadli v plačilo v roku dveh let od oddaje predloga. To dejansko pomeni, da so bile v postopku poplačane terjatve, ki so že zapadle, hkrati pa je račun »blokiran« še za naslednje dve leti in lahko izvrševalec sklepa odtrga znesek preživninske obveznosti v mesecu ko le ta zapade v plačilo. Opisano lahko naredi brez da bi moral upnik ponovno vlagati predlog za izvršbo.