Krajevna skupnost

Bralec je postavil vprašanje, ki ga zaradi lažjega razumevanja delno objavljam nelektoriranega:

"Primer. Predlagatelj za člana K.S je bil njegov sin. Vendar ta predsednik se nepravilno obnaša. Kako je zakonodajni postopek da se ga odstrani. Zbiranje podpisa ni problem. Če prav razumem ima občina izvršilno oblast in izterjavo dolgov kot lastnica stvari, nikakor pa ne more predsednik K.S terjati neznani dolg za vodarino po 7 letih?"

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Ne eno, ne drugo vprašanje ni najbolj jasno in je na voljo premalo podatkov za konkreten odgovor.

Za volitve članov Krajevne skupnosti (predvidevam, da je s kratico K.S mišljena Krajevna skupnost) pravila določa Zakon o lokalnih volitvah. Člani občinskih svetov, župani in člani svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti se volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih in neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem. Za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in članov svetov vaških skupnosti kot delov občine se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za večinske volitve v občinski svet. Veljajo enaka pravila kor pri volitvah občinskih svetnikov, zakonskega odpoklica člana na podlagi volje ljudstva ni. Zakon določa, kdaj preneha mandat. Kvečjemu bi lahko član prenehal biti predsednik KS. Postopek volitve, imenovanja in odpoklica predsednika krajevne skupnosti pa določajo pravila delovanja KS oziroma morebitni občinski odlok o krajevni skupnosti.

Na drugi del vprašanja odgovarjam samo načeloma in hipotetično. Z odlokom se podrobneje določijo naloge in način izvajanja nalog Krajevne skupnosti ki jih Občina prenese v izvajanje svetu ožjega dela občine. Statut občine lahko določi, da je ožji del občine pravna oseba javnega prava. V primeru, da je ožji del občine pravna oseba, nastopa v pravnem prometu v okviru nalog, ki so določene s statutom občine oziroma z prej navedenim odlokom. V primeru, da ožji del občine ni pravna oseba, lahko statut občine določi, da v okviru nalog ožjega dela in v okviru s proračunom določenih sredstev za izvajanje teh nalog občino pri izvajanju odločitev sveta ožjega dela občine zastopa svet ožjega dela občine ali njegov predsednik.

Glede na opisano bi bilo tako lahko celo možno, da KS izterjuje določen dolg, vendar pa ne morem podati konkretnega odgovora.