Kriptovalute in obdavčitev posameznika

Predvsem v zadnjem času je veliko govora o kriptovalutah in možnostih rudarjenja. Zaradi opisanega podajam krajši prispevek o obdavčitvi posameznika v zvezi s kriptovalutami.

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Prispevek je povzetek zakonodaje in opisa obdavčitve, ki ga je na svojih spletni strani izdala tudi Finančna uprava Republike Slovenije. V današnjem prispevku se osredotočam izključno in samo na obdavčitev posameznika po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2). O posameznikih, ki opravljajo dejavnost in obdavčitvi pravnih oseb pa več v drugih prispevkih.

Najprej je potrebno poudariti, da kriptovalute (virtualne valute) ne štejejo za denarno sredstvo v smislu 7. točke 4. člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih. Prav tako se virtualne valute ne štejejo za finančni instrument.

S kriptovalutami je možno služiti na tri načine in sicer s:

  • trgovanjem- prodajo in kupovanje kriptovalut pri menjalnicah oziroma borzah,
  • rudarjenjem-vzpostavljanjem vozlišč, kjer poteka obdelava transakcij in plačilo za to prejmete v kriptovaluti in
  • prejem plačila v kriptovalutah- kupci plačujejo storitev v eni izmed kriptovalut.

Vsaka izmed prej navedenih oblik vsak na svoj način omogočajo pridobivanje prihodkov z davčnimi posledicami pri čemer se prispevek nanaša izključno na obdavčitev posameznika na podlagi Zakona o dohodnini (ZDoh-2)

1.Trgovanje:

Pri trgovanju gre za načeloma za pridobivanje dohodka, ki predstavlja razliko med nabavno vrednostjo in prodajno vrednostjo. Če smo pri trgovanju uspešni kupujemo po nižji in prodajamo po višji vrednosti in zato ustvarimo dohodek. V 1. točki 32. člena ZDoh-2 je določeno, da se dohodnine ne plača od dobička iz kapitala od odsvojitve premičnin, razen premičnin iz 2. in 3. točke 93. člena tega zakona, in od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, razen dobička iz kapitala delojemalca, ki odsvoji pravico do nakupa delnic ali pravico do pridobitve drugega premoženja; navedena določba ne vpliva na davčno obveznost fizične osebe, ki opravlja dejavnost po III.3. poglavju tega zakona. Skladno z navedenim se od dobička iz kapitala, ki ga fizična oseba dosega s prodajanjem virtualnih valut, ne plača dohodnina.

2. Rudarjenje:

Pri rudarjenju oseba prejme plačilo za storitev kreiranja oziroma »rudarjenja«. Storitev je plačana v kriptovaluti. Gre za dohodek, ki je obdavčen kot drugi dohodek na podlagi 105. člena ZDoh-2. Skladno z navedenim se kakršen koli dohodek, ki je obdavčljiv po ZDoh-2 (npr. plačilo za opravljeno storitev svetovanja), a ga fizična oseba ne doseže v evrih, temveč v virtualni valuti, obdavči kot tovrstni dohodek, prejet v naravi. Višina dohodka v evrih se določi upoštevaje vrednost virtualne valute v evrih v času, ko je dohodek prejet.

3. Prejem plačila v kriptovaluti:

Dohodek, ki ga doseže fizična oseba za opravljeno storitev/izdelek in je plačan s kriptovaluto, se obdavči kot dohodek, prejet v naravi. Dohodek se lahko prejme na podlagi različnih pogodbenih podlag (avtorska pogodba, podjemna pogodba idr.). Obdavčitev vsake izmed prej navedenih pogodb in drugih je drugačna, za vse pa velja, da se kot obdavčljiv dohodek fizične osebe se upošteva protivrednost kriptovalute na dan, ko je bil dohodek prejet. Pomembno je opozoriti, da prispevkov, ki jih je morebiti potrebno plačati od katere izmed pogodb ni možno plačati v kriptovaluti.