Kulturna dediščina

Bralec navaja, da je na nepremičnini, ki je v solasti 16 solastnikov od katerih so nekateri že zdavnaj pokojni, nahaja korito, ki ga je po bralčevem mnenju potrebno ohraniti kot etnološko vrednost. Rad bi podal vlogo za ohranitev na spomeniško varstvo. Zanima ga ali je dovolj, da vlogo podpišeta dva solastnika nepremičnine na kateri stoji to korito?

Bralec tudi navaja, da po davno umrlih solastnikih ni nihče sprožil dediščinskega postopka. Zanima ga ali lahko on sproži zapuščinski postopek in predlaga, da se lastništvo nepoznanih prepiše v korist javnega dobra občine?

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) določa načine varstva kulturne dediščine, ter pristojnosti pri njenem varstvu z namenom omogočiti celostno ohranjanje dediščine. Zakon določa tudi organe, ki so pristojni za odločanje podelitvi statusa in pripravi načrtov.

Zakon v 12. členu določa, da Zavod pripravi predlog za razglasitev spomenika po lastni presoji ali na pobudo koga drugega. Glede na opisano dikcijo sem mnenja, da lahko pobuda za razglasitev določene nepremičnine za spomenik poda vsakdo. Torej po mojem mnenju niti niso potrebni podpisi solastnikov. Vendar pa sam nisem strokovnjak s tega področja in predlagam, da se bralec obrne neposredno na Zavod za varstvo kulturne dediščine.

Bralec sam po sebi ne more kar predlagati sprožitev zapuščinskega postopka, saj morajo za to obstajati določene okoliščine. V kolikor bralec razpolaga s podatki o smrti določenih dedičev, lahko morebiti predlaga sestavo smrtovnice na podlagi katere bo sodišče sprožilo zapuščinski postopek. V kolikor pa s podatki o smrti določenih oseb ne razpolaga, pa jih je potrebno v posebnem postopku najprej razglasiti za mrtvega, pristojni matičar pa bo nato sam poslal smrtovnico na sodišče, ki bo nato speljalo zapuščinski postopek. Pri tem pa je seveda potrebno opozoriti, da v kolikor se dediči po pokojnem (ali razglašenem za mrtvega) ne najdejo ali ne obstajajo, takšna zapuščina brez dedičev postane lastnina Republike Slovenije, razen če se takšna zapuščina prenese v stečajno maso stečaja zapuščine brez dedičev.