Minimalna plača in plača določena v pogodbi o zaposlitvi

Bralca zanima ali povečanje minimalne plače vpliva na višino plače določene v pogodbi o zaposlitvi?

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Višino minimalne plače ureja Zakon o minimalni plači (ZMinP). Do leta 2021 je bila višina minimalne plače določena v samem zakonu, od leta 2021 dalje pa se uveljavlja posebna formula za določanje višine minimalne plače. Minimalna plača v letu 2021 znaša 1.024,24 EUR bruto.

ZMinP določa, da ima delavka oziroma delavec (v nadaljevanju besedila: delavec), ki pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela poln delovni čas, pravico do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, določene v skladu z ZMinP. Vendar pa opisano ne pomeni, da morajo delodajalci uskladiti višino plače v že sklenjenih pogodbah o zaposlitvah z višino minimalne plače, ampak je dolžan doplačevati razliko do minimalne plače, kadar je delavec do tega upravičen. Opisano še posebej in toliko več velja za delavce, ki so sklepali pogodbe o zaposlitvi pred uveljavitvijo zakona, ki določa višino minimalne plače in še posebej zato, ker se višina minimalne plače z leti viša.

Delavec, ki celoten mesec dela s polnim delovnim časom, mora za svoje delo prejeti vsaj minimalno plačo. Če je delavčeva osnovna plača, ki je določena v pogodbi o zaposlitvi, skupaj z dodatki, ki se še lahko vštevajo v minimalno plačo, še vedno manjša od zneska minimalne plače, mora delodajalec delavcu plačati razliko do minimalne plače. Izračun plače in morebitnega doplačila do minimalne plače in višina doplačila je odvisna tudi od tega, katere dodatke mora delodajalec delavcu obračunati in ali se lahko ti dodatki vštevajo v znesek minimalne plače ali pa jih mora prišteti k minimalni plači.

Od dneva uveljavitve minimalne plače je iz zneska minimalne plače izvzet dodatek za nadurno delo, od leta 2015 pa še dodatki za nočno delo, za delo v nedeljo in za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu. Od leta 2020 so poleg prej opisanih dodatkov iz nje izvzeti še dodatek za delovno dobo in vsi drugi dodatki, ki so določeni z zakoni, z drugimi predpisi in s kolektivnimi pogodbami. Prav tako je iz nje izvzeto plačilo za delovno in poslovno uspešnost če je dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Skratka pogodbeno določilo višini plače, ki je nižja od minimalne ni potrebno uskladiti z minimalno plačo, saj mora delodajalec delavcu doplačati razliko do minimalne plače, če je delavec, ki opravlja delo s polnim delovnim časom, pod vsemi prej opisanimi pogoji ne dosega.