Najem groba

Bralec je postavil vprašanje, ki ga zaradi lažjega razumevanja objavljam delno in nelektoriranega: "Krajevna skupnost zaračunava najemnine od grobov. Menda mora upravljalec ta denarna sredstva uporabiti strogo namensko? Menda je pravica plačnika najemnin da izve kako se s tem razpolaga? Če obstaja sum nenamensko trošenje teh sredstev, ali je pristojen za nadzor inšpektoriat za javna sredstva?"

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Za natančen odgovor na postavljena vprašanja bi bilo potrebno pogledati tudi občinski odlok o nalogah in pristojnostih upravljalca pokopališča. Odgovor tako podajam glede na veljaven Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) in primere drugih občin.

ZPPDej določa, da je grobnina (najemnina za grob) sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba. Ravno tako je določeno, da stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc.

Grobnina je tako dejansko namenjena za upravljanje s pokopališčem torej za plačilo stroškov, ki s tem nastanejo. Iz opisanega dejansko lahko smatramo, da gre za sredstva, ki jih je potrebno porabiti namensko za vse prej opisano, saj dejansko najemnik groba sklene najemno pogodbo za najem groba. V tej najemni pogodbi ( in zakonu, ter morebitnem odloku) pa je določeno kaj mora zagotavljati upravljavec pokopališča, ker je v primeru bralca verjetno krajevna skupnost, če ni le to zaupala drugemu izvajalcu. Kot uporabnik storitev in kot občan imate pravico izvedeti kako se porabljajo opisana sredstva.

Glede na zakon je pokopališka dejavnost, dejavnost, ki jo zagotavlja občina in ne gre za javno službo. Občina je v primeru bralca, očitno prenesla opravljanje dejavnosti na krajevno skupnost. Skladno z ZPPDej je občinska inšpekcija tista, ki izvaja nadzor nad izvajanjem pokopališke dejavnosti na območju občine ter nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov, sprejetih na podlagi ZPPDej, če ta zakon ne določa drugače. Menim pa, da je nadzor nad namensko porabo sredstev, še dodatno možen in ga izvede pristojen občinski organ.