Nedeljska košnja trave

Bralec je prebral članek na enem izmed spletnih portalov in ga zanima ali je res dovoljena košnja trave tudi ob nedeljah in ali je bila res nekdaj prepovedana?

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Leta 1995 je bila v Uradnem listu RS objavljena Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju. Ta je v 19. členu dejansko določala, da je na I., II. in III. območju (kamor so spadala tudi strnjena stanovanjska naselja) uporaba kosilnic, škropilnic, žag in drugih naprav z motorji na notranje izgorevanje, vrtalnih in brusilnih strojev, kladiv in žag ter izvajanje drugih hrupnih vrtnih in hišnih opravil, ki povzročajo v okolju visoke ravni hrupa, dovoljena od ponedeljka do sobote med 8. in 19. uro, uporaba pa je bila prepovedana tudi na praznike, če je dela prost dan. Tako je nedeljska košnja odpadla, pri čemer je ista Uredba določala tudi izjeme, za primere nujnih vzdrževalnih del in za določeno območje za opravila povezana s kmetijsko dejavnostjo.

Mnoge občine so v času veljavnosti zgoraj navedene Uredbe in takrat veljavne zakonodaje s tega področja sprejele Odloke s katerimi so sankcionirale kršitve povzročanja hrupa.

Uredba je bila kasneje razveljavljena s kasnejšimi uredbami. Trenutno velja Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, ki pa prej opisanih omejitev ne določa več. Njena uporaba pa je dejansko izključena v primeru košnje, saj v 2. členu določa, da se določbe te uredbe ne uporabljajo za emisije hrupa strojev v skladu s predpisom, ki ureja emisije hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem, in za hrup v okolju, ki: ga povzroča izpostavljeni človek sam, nastaja zaradi del v gospodinjstvih, ga povzročajo prebivalci v sosednjih stanovanjih oziroma stanovanjskih stavbah, ga povzročajo domače živali, nastane na delovnem mestu, nastane znotraj prevoznih sredstev, ga povzročajo ladje, nastane zaradi vojaških, obrambnih ali zaščitnih dejavnosti na območjih za potrebe obrambe ter območjih za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, določenih v skladu s predpisi, ki urejajo prostor, nastane zaradi izvajanja nalog v zvezi z obrambo države ali izvajanja zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah in nastane pri izvajanju medicinske, policijske in druge pomoči.

Prej navedena uredba napotuje na uporabo Pravilnika o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem, ki pa dejansko določa popolnoma druge obveznosti in sicer določa dovoljene ravni zvočne moči, merilne metode, postopke ugotavljanja skladnosti, način označevanja strojev, obseg zahtevane tehnične dokumentacije in način zbiranja podatkov o emisiji hrupa v okolje. Tudi ta pravilnik pa ne omejuje uporabe strojev ob določenih dnevih.

Če upoštevamo še določila Zakona o prekrških zoper javni red in mir (ZJRM-1), ki v 1. odstavku 8. člena določa, da se kaznuje kdor na nedovoljen način med 22.00 in 6.00 uro moti mir ali počitek ljudi s hrupom in ne gre za nujne interventne-vzdrževalne posege, je odgovor kot na dlani. Nedeljske košnje niso prepovedane, pa tudi vsakršno drugo povzročanje hrupa med 6.00 uro in 22.00 uro.

Ali bi lahko sedaj občine s svojimi odloki ponovno prepovedale povzročanje hrupa ob sobotah po 19. uri in nedeljah ter praznikih, ki so dela prosti dnevi? Menim, da ne. Občinski odloki morajo temeljiti na zakonih ali zakonitemu predpisu, kot to določa že ustava RS. Hkrati pa morajo biti odloki v skladu z zakonodajo. Glede na vse opisano, ko država dejansko dovoljuje povzročanje hrupa med 6.00 uro in 22.00 uro menim, da bi bil občinski odlok, ki bi morebiti določal drugače nezakonit.