Podaritev gozda

Mamin stric nima otrok in bi mi rad podaril nekaj zemljišč, ki so v naravi gozd. Ali moramo tudi v tem primeru na oglasno desko upravne enote objaviti ta posel?

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Ne, na Upravni enoti je potrebno objaviti samo ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije. V primeru sklepanja pravnih poslov, ki ne predstavljajo prodajo zemljišča takšnega obvestila ni potrebno javno oznaniti. Še vedno pa bo upravna enota tista, ki ji Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) daje pravico in dolžnost, da tudi takšen pravni posel odobri.

V vašem primeru pa menim, da darilne pogodbe ne bo mogoče izpeljati v zemljiški knjigi. ZKZ v 17.a členu namreč določa s kom lahko lastnik sklene darilno pogodbo in sicer z:

- zakoncem oziroma zunajzakonskim partnerjem, otroci oziroma posvojenci, starši oziroma posvojitelji, brati oziroma sestrami, nečaki oziroma nečakinjami in vnuki oziroma vnukinjami;

- zetom, snaho oziroma zunajzakonskim partnerjem otroka ali posvojenca, če so člani iste kmetije;

- nosilcem kmetije, ki je nosilec kmetije v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in je pridobil sredstva iz programa razvoja podeželja kot mladi prevzemnik kmetije, če od prevzema kmetije ni minilo več kot pet let;

- lokalno skupnostjo ali državo.

Glede na opisani je jasno, da pogodba sklenjena med vami in maminim stricem ne bo mogoče vpisati v zemljiško knjigo. Pravni posel mora namreč odobriti upravna enota, ki pri tem preverja tudi ali sta pravni posel sklenili pogodbeni stranki, ki ju določa ZKZ. Odobritev upravne enote je pogoj za to, da sodišče dovoli vpis v zemljiško knjigo. Ker v vašem primeru niso izpolnjeni pogoji iz ZKZ prenos lastninske pravice na vas ne bo mogoč.