Poletno poslovanje sodišč

Vsako leto ob približno istem času vas spomnim na obdobje poletnega poslovanja sodišč, ko določeno roki ne tečejo, obravnavajo pa se samo nujne zadeve.

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Skladno s 83. členom Zakona o sodiščih (ZS) v času od 15.7.2021 do 15.8.2021 sodišča poslujejo v omejenem obsegu (poletno poslovanje).

V času poletnega poslovanja sodišča razpisujejo naroke in odločajo v nujnih zadevah. V teh zadevah procesni roki tečejo.

Nujne zadeve so:

  • preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost in postopki v zvezi z izvrševanjem kazni zapora,
  • nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah,
  • nepravdne zadeve po zakonu, ki ureja preprečevanje nasilja v družini,
  • izvršilne zadeve v zvezi s postopki za varstvo koristi otrok,
  • postopki v zadevah zavarovanja,
  • spori za objavo popravka objavljene informacije,
  • popis zapustnikovega premoženja,
  • postopki zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja,
  • druge zadeve, za katere tako določa zakon.

V nenujnih zadevah procesni roki v času poletnega poslovanja ne tečejo. Če je sodno pisanje v nenujni zadevi vročeno v času poletnega poslovanja, začne procesni rok teči prvi naslednji dan, ko se izteče poletno poslovanje, na kar sodišče opozori stranko na sodnem pisanju, ovojnici ali drugi listini, ki se priloži sodnemu pisanju.

ZS pa dopušča tudi možnost, da sodišče razpiše narok tudi v nenujni zadevi, vendar le če s tem soglašajo vse stranke.

Velja pa opozorilo, da materialni roki še vedno tečejo. Zgoraj opisane izjeme pa veljajo samo za poslovanje sodišč in tek rokov v sodnih postopkih. V upravnih in prekrškovnih postopkih pred prekrškovnimi organi roki za opravo procesnih in drugih dejanj tečejo normalno.