Na vsebino

Prijava terjatve v stečajnem postopku

Bralec je delal v podjetju, ki je šlo v stečaj. Zanima ga kaj mora narediti, da dobi neizplačane plače in regres?

Odvetnik odgovarja

Obveznosti delavca določa Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Ta določa, da so določene terjatve delavcev do stečajnega dolžnika prednostne in jih ni potrebno prijaviti, določene terjatve pa niso prednostne in jih je potrebno prijaviti.

Prednostne terjatve (delavcev) določa 21. člen ZFPPIPP in so:

1. plače in nadomestila plač za zadnjih šest mesecev pred začetkom postopka zaradi insolventnosti,

2. odškodnine za poškodbe, ki so povezane z delom pri dolžniku, in poklicne bolezni,

3. neizplačane odpravnine za prenehanje delovnega razmerja pred začetkom stečajnega postopka, ki zaposlenim pripadajo po zakonu, ki ureja delovna razmerja, vendar največ v višini odpravnine, določene za delavca, ki mu delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov,

4. plače in nadomestila plač delavcem, katerih delo zaradi začetka stečajnega postopka postane nepotrebno, za obdobje od začetka stečajnega postopka do poteka odpovednega roka,

5. odpravnine delavcem, ki jim je upravitelj odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ker je njihovo delo zaradi začetka stečajnega postopka ali med postopkom postalo nepotrebno,

6. davki in prispevki, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati z izplačili iz 1., 3., 4. in 5. točke tega odstavka,

7. nadomestilo za neizrabljen letni dopust za tekoče koledarsko leto,

Vse terjatve, opisane v zgornjih točkah, so prednostne terjatve, kar pomeni, da bodo poplačane pred drugimi nezavarovanimi in podrejenimi terjatvami, pod pogojem, da bo višina stečajne mase zadostovala za poplačilo vseh prednostnih terjatev.

V skladu z določili ZFPPIPP delavcu ni potrebno prijaviti v stečaj terjatve, ki izvirajo iz zgoraj naštete 4., 5. in 6. točke, saj se šteje, da ta terjatev velja za pravočasno prijavljeno z dnem, ko nastane.

Ostale terjatve iz naslova delovnega razmerja, bodisi, da so prednostne ali navadne, pa je potrebno prijaviti v stečajni postopek. Prijava mora biti podana v roku treh mesecev od objave oklica o začetku stečajnega postopka. V kolikor v tem času terjatve niso priglašene, se šteje da so ugasnile in jih več ni mogoče uveljavljati.

Prijava terjatve mora vsebovati

  1. določen zahtevek za priznanje terjatve v postopku in sicer:
  • znesek glavnice terjatve,
  • če upnik v postopku zaradi insolventnosti poleg glavnice terjatve uveljavlja obresti: kapitalizirani znesek morebitnih obresti, obračunanih za obdobje od dospelosti terjatve do začetka postopka zaradi insolventnosti,
  • če upnik v postopku zaradi insolventnosti poleg glavnice terjatve uveljavlja stroške, ki so mu nastali z uveljavljanjem terjatve v sodnem ali drugem postopku pred začetkom postopka zaradi insolventnosti: zneske teh stroškov,
  • če upnik uveljavlja terjatev kot prednostno terjatev: določen zahtevek, da se terjatev ob razdelitvi plača kot prednostna,
  1. opis dejstev, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka, in dokaze o njih (listine in vso ostalo dokumentacijo, sklepe, dogovore..)

Po prijavi terjatve o njih odloča stečajni upravitelj in jih prizna ali pa prereka. Ne prerekane terjatve so v stečaju lahko ne poplačane, delno ali v celoti poplačane, kar vse je odvisno od tega obstoja in višine stečajne mase.

Delavec pa je ob določenih pogojih upravičen tudi do izplačila iz Jamstvenega sklada.

Pravico do izplačila iz jamstvenega sklada imajo delavci, ki jim je (med drugim) prenehalo delovno razmerje zaradi insolventnosti delodajalca (sem spada tudi stečaj). Pogoj za pridobitev pravic je, da delavec prijavijo terjatev v stečaj v roku in na način določen v ZFPPIPP. Upravičenec pridobi pravice z dnem prenehanja delovnega razmerja, pri čemer lahko dobi sredstva v višini največ 4,5 minimalnih plač, pri čemer jamstveni sklad izplačuje pravice iz točno določenega naslova.

Zahtevo za izplačilo je potrebno vložiti v roku 90 dni od prenehanja delovnega razmerja. Postopek za uveljavitev pravic se vedno začne na zahtevo upravičenca.

Več si lahko preberete na spletni strani sklada.

Kristjan Žalec

Kristjan Žalec

Odvetnik

Kristjan Žalec, odvetnik

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je opisano v nasvetu. Pravni nasvet je informativne narave in zanj ne odgovarjam. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer. Za podrobnejši odgovor in analizo pravnega problema svetujem, da se z vso spremljajočo dokumentacijo obrnete na pravnega strokovnjaka.

Spoštovani obiskovalci spletne strani www.radio-odeon.com.

V sodelovanju z Radiom Odeon, bom v rubriki odvetnik svetuje, odgovarjal na vaša vprašanja in podal pravne nasvete. Vsako sredo bom odgovoril na eno izmed prispelih vprašanj, odgovor pa bo objavljen na www.radio-odeon.com.

Vaša vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov [email protected] pri čemer poskušajte čim bolj natančno opisati dejansko stanje. Vprašanja se lahko nanašajo na katerokoli področje prava.

Odgovor na vaše vprašanje ne vzpostavlja pooblastilnega razmerja odvetnik/stranka in bo podan izključno na podlagi opisanega dejanskega stanja, bo zgolj informativne narave in zanj ne odgovarjam.

V primeru dodatnih informacij ali dopolnitve dejanskega stanja, se podani odgovor ali mnenje lahko spremeni. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer.

V pričakovanju vaših vprašanj vas lepo pozdravljam.

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj