Pristojnosti občinskega redarstva

K pisanju tega prispevka me je vzpodbudilo nedavna objava na Facebooku, ki se je nanašala na delovanje občinskih redarjev, njihove pristojnosti predvsem pa nekakšno nerazumevanje zakaj lahko »ustavljajo« voznike.

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Osnovni in krovni zakon, ki ureja ustanovitev, pristojnosti in pooblastila občinskih redarjev je Zakon o občinskem redarstvu (ZORed).

ZORed ureja uresničevanje pristojnosti občine za ustanovitev in organizacijo ter določitev delovnega področja in nalog občinskega redarstva. Vsaka posamezna občina (lahko pa tudi več njih skupaj) lahko ustanovi občinsko redarstvo.

Naloge in delovno področje občinskega redarstva določi zakon ali na podlagi zakon izdan občinski predpis. Pri tem ZORed izrecno določa, da občinsko redarstvo skrbi za javno varnost in javni red na območju občine in je pristojno:

- nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,

- varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,

- skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,

- varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščine,

- vzdrževati javni red in mir.

Občinsko redarstvo pa ima na podlagi ZORed tudi status občinskega prekrškovnega organa, kar pomeni, da je pristojno za izdajanje odločb o prekršku v zadevah kjer imajo to pristojnost in tudi odločati o pravnih sredstvih kakor je to določeno z Zakonom o prekrških (ZP-1), ki določa naloge, pristojnosti in pooblastila prekrškovnega organa in postopek izdajanja odločb.

Občinsko redarstvo ima tako pristojnosti, ki jim jih podelijo ustanoviteljice na podlagi določil ZORed in za prekrške, ki so kot taki določeni s predpis lokalnih skupnosti pod pogoji določenimi z ZP-1.

V določenih primerih pa že sami zakoni določajo pristojnosti, ki jih imajo občinski redarji. Eden izmed njih je tudi Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), ki daje občinskim redarjem pristojnosti, ki so navzven tudi najbolj vidne in ljudem najbolj »sporne«. ZPrCP v 15. členu določa pristojnosti občinskega redarstva in tudi posamično našteje člene ZPrCP pri katerih lahko občinski redarji ukrepajo in izdajo globo pod pogoji določenimi z ZPrCP in sicer določa, da:

Občinski redarji na cestah v naselju (vključno z nekategoriziranimi cestami, ki so dane v javno uporabo), na občinskih cestah zunaj naselja in nekategoriziranih cestah zunaj naselja, ki se uporabljajo za javni cestni promet, izvajajo nadzor nad določbami tega zakona:

- 5. člena (varstvo okolja),

- 7. člena (odgovornost staršev, skrbnikov oziroma rejnikov),

- prvega in drugega odstavka 16. člena (listine, ki jih morajo imeti pri sebi udeleženci cestnega prometa, razen listine o tovoru in pri opravljanju prevoza skupine otrok, potrdila o poklicnih vozniških izkušnjah),

- 17. člena (izločitev vozila iz prometa),

- 18. člena (čas trajanja izločitve iz prometa),

- 19. člena (odstranitev nepravilno parkiranega in zapuščenega vozila),

- 27. člena (dolžnost upoštevanja pravil),

- 31. člena (območje umirjenega prometa),

- 32. člena (območje za pešce),

- 33. člena (varnostni pas),

- 34. člena (zaščitna čelada),

- 35. člena (prepoved uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanje vozila),

- 37. člena (vožnja z vozilom po cesti),

- 41. člena (vožnja z vozilom na prehodu za pešce),

- 46. člena (najvišje dovoljene hitrosti),

- 47. člena (najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil),

- 61. člena (odpiranje vrat vozila),

- 62. člena (zapustitev vozila),

- 63. člena (označitev ustavljenih vozil),

- 65. člena (ustavitev in parkiranje),

- 67. člena (parkiranje na parkirnem mestu označenem za invalide),

- 68. člena (območja kratkotrajnega parkiranja),

- 69. člena (izjeme parkiranja na prostoru, kjer to ni dovoljeno),

- 77. člena (pogoji za nalaganje in razlaganje tovora na cesti),

- 78. člena (pogoji za opravljanje gospodarske vožnje),

- 83. člena (udeležba pešcev v cestnem prometu),

- 84. člena (označitev pešcev),

- petega in šestega odstavka 87. člena (varstva otrok),

- 88. člena, razen nad določbo sedmega in devetega odstavka tega člena (prevoz oseb),

- 92. člena (jahač, gonič in vodič živali v prometu ter pogoji za udeležbo živali v cestnem prometu),

- 93. člena (kolesa in kolesa s pomožnim motorjem),

- 94. člena (vožnja voznikov koles z licenco),

- 95. člena (pogoji za udeležbo motornih koles in mopedov v cestnem prometu),

- 97. člena (pogoji za uporabo posebnih prevoznih sredstev v cestnem prometu),

- 98. člena (prometna signalizacija),

- 99. člena (svetlobni prometni znaki).

Pri tem 2. odstavek 15. člena ZPrCP določa, da je samo v primeru ugotavljanja kršitev iz 46. in 47. člena ZPrCP (nadzor hitrosti) prepovedano ustavljanje vozil in lahko opravljajo kontrolo prej navedenih kršitev samo in izključno s samodejnimi napravami in sredstvi za nadzor prometa, s katerimi se prekrški slikovno dokumentirajo.

Občinski redarji na cestah v naselju, na občinskih cestah zunaj naselja in nekategoriziranih cestah zunaj naselja, ki se uporabljajo za javni cestni promet, urejajo promet, izvajajo ukrepe, določene z ZPrCP in drugimi zakoni, ter ukrepe, določene z občinskimi predpisi, ki urejajo promet v skladu z ZPrCP.