Rok za odločitev o pritožbi v davčnem postopku

Bralec navaja, da je podal pritožbo zoper odločbo davčnega organa. Zanima pa ga ali je davčni organ »v prekršku če na pritožbo ne odgovori v dveh mesecih«.

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Državni organi v Republiki Sloveniji so zavezani odločati po pravilih Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), razen kadar posebni predpisi določajo drugače. V davčnem postopku davčni organi odločajo po posebnih predpisih. Postopkovni predpis je tako Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), ki pa posebnih določb glede roka za odločitev o pritožbi nima. Glede na opisano se tako uporabljajo določila ZUP.

ZUP v 1. odstavku 256. člena določa, da mora biti odločba o pritožbi izdana in vročena stranki, brž ko je to mogoče, najpozneje pa v dveh mesecih od dneva, ko je organ prejel popolno pritožbo. Takšno stanje ni nezakonito in ne pomeni, da je organ v »prekršku« za stranko pa po ZUP pomeni vzpostavitev fikcije negativne odločbe.

V primeru odločanja o pritožbi to pomeni, da se šteje, da je bila pritožba zavrnjena. Opisano izhaja tudi iz 2. odstavka Zakona o upravnem sporu (Zus-1), ki določa, da če organ druge stopnje v dveh mesecih ali pa v krajšem, s posebnim predpisom določenem roku ne izda odločbe o strankini pritožbi zoper odločbo prve stopnje in če je tudi na novo zahtevo ne izda v nadaljnjih sedmih dneh, sme stranka sprožiti upravni spor, kot če bi bila njena pritožba zavrnjena.

Opisano pomeni, da morate organ druge stopnje pozvati k odločitvi o pritožbi v nadaljnjih 7 dneh in če vam v tem dodatnem roku ni vročena odloča o pritožbi lahko sprožite upravni spor kot da vam je bila pritožba zavrnjena.