Sprememba lastnika stanovanja in najemna pogodba

Bralec ima v najemu stanovanje. Stanovanje je dobilo novega lastnik, ki zahteva, da se izseli. Zanima ga ali se mora izseliti, saj ima sklenjeno veljavno najemno pogodbo?

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Stanovanjska razmerja v zvezi z najemi stanovanj ureja Stanovanjski zakon (SZ-1), le ta v 107. členu določa, da sprememba lastnika stanovanja ne vpliva na obstoječa najemna razmerja. Vsakokratni pridobitelj lastninske pravice na stanovanju vstopi v pravni položaj najemodajalca.

Opisan pomeni, da je novi lastnik stanovanja vstopil v položaj najemodajalca in je tako prevzel vse obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene najemne pogodbe. Najemno pogodbo pa bo novi lastnik lahko odpovedal samo iz razlogov navedenih v SZ-1 in po postopku ter upoštevaje odpovedni rok iz SZ-1.

Bralec sicer ni navedel ali ima sklenjeno pogodbo za določen ali nedoločen čas. Če ima sklenjeno pogodbo za določen čas, potem bo ta prenehala s potekom roka za katerega je sklenjena. V tem primeru mora bralec najmanj 30 dni pred potekom tega časa pridobiti od lastnika odobritev podaljšanja najemne pogodbe s sklenitvijo aneksa k najemni pogodbi, sicer mora izprazniti stanovanje oseb in stvari v pogodbenem roku, razen če najemna pogodba ne določa drugače.