Ukrep uničenja avtomobila

Bralec je preje odločitev sodišča, da je odgovoren za prekršek in se mu vozilo odvzame in uniči. Zanima ga ali mu lahko sodišče uniči avto?

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Odgovor podajam zgolj na teoretični ravni, saj bi moral za konkreten odgovor poznati vse okoliščine postopka na sodišču.

Glede na postavljeno vprašanje domnevam, da je zoper bralca tekel prekrškovni postopek. Skladno z Zakonom o prekrških (ZP-1) ima sodišče možnost, da predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek, ali pa so nastali s prekrškom, sme odvzeti, če so storilčeva last, ali če z njimi razpolaga pravna oseba, ki je storilec prekrška. Predmete sme sodišče odvzeti tudi če niso storilčeva last, ali z njimi ne razpolaga pravna oseba, ki je storila prekršek, če to terjajo splošna varnost, varovanje življenja in zdravja ljudi, varstvo okolja in ohranjanje narave, gospodarska razmerja ali razlogi morale, kot tudi v drugih primerih, ki jih določa zakon. V teh primerih sodišče glede na okoliščine vsakega posameznega primera oceni dejansko stanje in odloči o morebitnem odvzemu predmetov. Samo kadar zakon, ki določa prekršek določa obvezen odvzem predmetov, sodišče ne more mimo tega in predmete obvezno odvzame.

Ob odvzemu predmetov, sodišče s sklepom ali sodbo odloči ali naj se odvzeti predmeti uničijo, ali naj se izročijo ustreznemu organu oziroma organizaciji, ali pa prodajo.

Glede na opisano je jasno, da ima sodišče možnost in v določenih primerih celo dolžnost, da odvzame predmete s katerim je bil storjen prekršek in odloči o njihovi usodi.