Ustna posojilna pogodba

Bralec namerava prijatelju posoditi nekaj denarja. Zanima ga ali je dovolj samo ustna pogodba ali mora biti pogodba sklenjena pisno in overjena pri notarju?

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

V primeru bralca gre za obligacijsko razmerje in sicer za sklenitev posojilne pogodbe. Obligacijski zakonik (OZ) določa pogoje za sklenitev in vsebino pravnih poslov (pogodb), ki jih sklepajo stranke, pa tudi obliko v kateri mora biti pogodba sklenjena. Če ni predpisana posebna oblika (pisna, notarski zapis) je veljavno sklenjena tudi ustna pogodba.

S posojilno pogodbo se posojilodajalec zaveže, da bo posojilojemalcu izročil-posodil določen znesek denarja, posojilojemalec pa se zavezuje, da mu bo po določenem času vrnil enak znesek denarja. Za to vrsto pogodb OZ ne določa posebne oblike in velja tudi če je sklenjena ustno. Smatra se namreč, da je pogodba sklenjena, ko stranke dosežejo dogovor glede bistvenih sestavin pogodbe.

Zapis v pisni obliki in overjanje pri notarju za veljavnost pogodbe ni potrebno. Vsekakor pa je priporočljivo, da se pogodba sestavi v pisni obliki, saj je na ta način, v primeru spora lažje dokazovanje obstoja pravnega posla.