Varno delovno okolje

Bralca je na delovnem mestu verbalno napadel in ozmerjal sodelavec. Direktor delovne organizacije je sodelavcu dejal, da mu lahko izreče opomin. Bralca zanima kakšne so njegove možnosti, če mu direktor ne izreče opomina.

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Bralec ima določene možnosti, situacije kot opisane so vedno kompleksne, ampak v osnovi pa velja vse, kar bo opisano v nadaljevanju.

Za popolnoma tožen odgovor, bi bilo potrebno preučiti tudi akte delodajalca, ker najmanj kar bi moral delodajalec sprejeti je nekakšen pravilnik o preprečevanju nadlegovanja na delovnem mestu, kar mu nalaga tudi Zakon o delovnih razmerjih( ZDR-1) in tudi Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1). Vsekakor pa lahko podam odgovor na podlagi splošno veljavnih predpisov.

V skladu z določili prej navedenih zakonov je dolžan delodajalec zagotavljati takšno delovno okolje, v katerem noben delavec ne bo izpostavljen spolnemu in drugemu nadlegovanju ali trpinčenju s strani delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev in mora v ta namen sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem mestu. O ukrepih morajo biti delavci ustrezno obveščeni, da lahko v primeru, da pride do kršitve zahtevajo ustrezno ukrepanje delodajalca.

Bralec lahko tako že na podlagi prej navedenega in pravnega akta delodajalca, ki bi ga moral imeti zahteva prepoved vznemirjanja in ukrepanje delodajalca. Opisano pa lahko zahteva tudi na podlagi določil 200. člena ZDR-1, ki določajo, da če delavec meni, da delodajalec ne izpolnjuje obveznosti iz delovnega razmerja ( in zagotavljanje varnega delovnega okolja je obveznost delodajalca) ali krši katero od njegovih pravic iz delovnega razmerja, ima pravico pisno zahtevati, da delodajalec kršitev odpravi oziroma da svoje obveznosti izpolni. Če delodajalec v roku osmih delovnih dni po vročeni pisni zahtevi delavca ne izpolni svoje obveznosti iz delovnega razmerja oziroma ne odpravi kršitve, lahko delavec v roku 30 dni od poteka roka za izpolnitev obveznosti oziroma odpravo kršitev s strani delodajalca, zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem.

Bralec lahko torej zahteva, da se ga zaščiti pred nadlegovanjem. Predlagal bi, da zahteva od direktorja, da delavca opomni in mu v bodoče prepove napadanje delavca.