Urad RS za mladino je v sklopu evropskega leta mladih zasnoval serijo 13 regijskih srečanj mladih, mladinskih delavcev ter predstavnikov mladinskih organizacij in organizacij za mlade, ki bodo v medsebojnih razpravah in v dialogu z odločevalci obravnavali aktualne izzive in iskali rešitve. Sklepi bodo ena od podlag za pripravo Resolucije o Nacionalnem programu za mladino – novega krovnega dokumenta, v katerem bodo izpostavljeni poglavitni izzivi mladih ter predlagani javno-politični ukrepi kot njihove rešitve.

Danes je tako v Kreativni hiši mladih v Črnomlju potekal 11. regijski posvet za pripravo Resolucije o Nacionalnem programu za mladino. Posvet je potekal po metodologiji svetovne kavarne, kjer so mladi na več postajah obravnavali določene tematike po načelu proste razprave in viharjenja možganov. Vsaka postaja je odprla razpravo o eni od pomembnih vsebin za mlade: izobraževanje (formalno in neformalno), zaposlovanje in podjetništvo, bivanjske razmere mladih, zdravje in dobro počutje, okolje in trajnost, mladi in družba ter pomen mladinskega sektorja, kultura, ustvarjalnost, dediščina in mediji.

Posvet se je zaključil ob druženju ob zakuski in informativni tržnici lokalnih mladinskih organizacij - Mladinskega kulturnega kluba Bele krajine, Kluba belokranjskih študentov, belokranjskih skavtov in Mladinskega centra BIT s projektom MKK Restart, na katerega ste vabljeni zvečer.