Občinski svet Občine Črnomelj se je včeraj sestal na 30. redni seji v sejni sobi Občine Črnomelj. Svet je obravnaval 12 točk dnevnega reda. Člani sveta so na seji obravnavali Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta občine Črnomelj ter ga sprejeli v 1. fazi. Sprejeli so tudi Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora in o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v občini Črnomelj, Strategijo razvoja turizma v destinaciji Bela krajina 2018-2022 in Odlok za razglasitev nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Črnomelj.

Občinski prostorski načrt (OPN) je generalni prostorski plan občine, kjer so v tekstualnem in grafičnem delu določena pravila in načini urejanja prostora na območju celotne občine. Svetniki so na seji sprejeli Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj, katerega spremembe so dostopne na spletni strani Občine Črnomelj. Sprejeli so tudi Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora in o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v občini Črnomelj. S plačilom takse pa se ne zagotavlja pozitivne rešitve pobude na kar opozarja tako zakon kot tudi odlok.

RIC Bela krajina je k pripravi Strategije razvoja turizma v destinaciji Bela krajina 2018-2022 pristopil v začetku leta 2017. Podlaga za izdelavo je bila predhodno izdelana obsežna analiza s poglobljenimi intervjuji, delavnicami in sprejemanjem pripomb na javnih obravnavah. Strateški dokument je nastal v sodelovanju več deležnikov kot so RIC BK, TIC-i, društva, ponudniki, občine,…

Svetniki so se seznanili še z oceno varnosti na območju občine Črnomelj in informacijo o sodelovanju z mestom Baotou iz Kitajske. Predstavljeno pa je bilo tudi poročilo županje o izvrševanju proračuna občine Črnomelj za prvo polletje leta 2018.

Gradivo 30. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na spletni strani Občine Črnomelj pod zavihkom Občinski svet – Gradivo. V dokumentu si lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.