Občina Črnomelj je s strani družbe Petrol in pristojnih inšpekcijskih služb pridobila informacije glede delovanja bioplinarne Lokve pri Črnomlju, ki jih bo na četrtkovi redni seji obravnaval tudi občinski svet.

V Petrolu so zapisali, da so od prevzema bioplinarne v Lokvah uvedli več izboljšav v tehnološkem procesu, ki po njihovem vplivajo na izboljšanje delovanja bioplinarne. Trenutno poteka sanacija fermentorjev in pripadajočih cevovodov ter plinskih instalacij. Hkrati bodo zamenjali plinohrame in izvedli tehnični pregled vseh naprav. Vsa dela naj bi zaključili do konca leta.

»Poleg izboljšav v tehnološkem procesu, v bioplinarni izvajamo vse ukrepe za preprečevanje neprijetnih vonjav in emisij v okolje. Opravljamo redne obratovalne monitoringe emisij v okolje, ki so v vsem ustrezni in v skladu s predpisi,« pravijo na Petrolu. Ob tem dodajajo, da je v bioplinarni Črnomelj pridelan digestat iz izbranih bioloških odpadkov. Letos so predelali 1.300 ton odpadkov (v celotnem lanskem letu 19.500 ton) in 900 ton digestata (lani 13.000 ton).

V Petrolu še navajajo, da vodijo seznam vseh odjemalcev digestata, kot tudi vrste in količine surovin, ki jih sprejemajo v predelavo. »Vsi podatki so dostopni pristojnim ustanovam, s katerimi redno in strokovno sodelujemo. Petrol ima z ''odjemalci'' in ''dobavitelji'' pogodbeno razmerje, podatki iz teh pogodb pa so poslovna skrivnost. Brez soglasja pogodbenih strank se ti podatki ne smejo razkriti. Posledično ne smemo razkriti niti, s kom imamo sklenjene pogodbe, niti količin, ki jih prevzemamo oziroma oddamo,« še odgovarjajo.

Bioplinarno v Lokvah sicer redno pregledujejo okoljski, kmetijski ter inšpektorat za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Prvi je v inšpekcijskem nadzoru leta 2019 izrekel prepoved uporabe digestata v ocenjeni količini 5000 kubičnih metrov, ker ni ustrezal kriterijem za uvrstitev v noben kakovostni razred. Izrečena je bila tudi prepoved vsakršnega prečrpavanja digestata na prašičjo farmo po obstoječem cevovodu ali dovažanjem s cisterno. Po izpolnitvi obveznosti je bil postopek maja lani zaključen.

V lanskem inšpekcijskem nadzoru je bila Petrolu izdana odločba o odpravi nepravilnosti v zvezi z uporabi digestata. Na podlagi odločitve organa druge stopnje je bila odločba odpravljena, zadeva pa vrnjena v ponovni inšpekcijski postopek, ki še ni končan. Na Inšpektoratu za okolje in prostor sicer pravijo, da v preteklih inšpekcijskih nadzorih ni bilo ugotovljenih večjih nepravilnosti glede digestata.

Kmetijska inšpekcija pri uporabi digestata in komposta na kmetijskih zamljiščih izvaja nadzor vsako leto v več korakih. Inšpektorat je na območju Jelševnika v letu 2019 odvzel tri vzorce tal, na katerih je bil uporabljen digestat, lani pa štiri vzorce tal. V nobenem od pregledanih vzorcev ni bilo ugotovljenih presežnih mejnih snovi težkih kovin.

Glede smradu, ki se pojavlja ob raztrosu digestata na kmetijskih površinah, pa kmetijski inšpektorat pojasnjuje, da v Sloveniji ne obstaja zakonodaja, ki bi določala mejne vrednosti smradu pri izvajanju gnojenja z digestatom, kompostom, gnojevko, gnojnico ali hlevskim gnojem.

Z informacijami družbe Petrol in omenjenih inšpektoratov glede bioplinarne Lokve pri Črnomlju, sta se seznanila tudi pristojna odbora za turizem ter za kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti pri občinskem svetu. Zahtevala sta, da Petrol poda dodatne informacije in obrazložitve ter dokazila o izvedenih izboljšavah in obnovah. Tako naj družba dodatno pojasni, kaj so spremenili od kar so prevzeli bioplinarno Lokve in katere izboljšave bodo še uredili do leta 2024, ko poteče okoljevarstveno dovoljenje iz leta 2014. Omenjena odbora tudi ugotavljata, da družba Petrol »ni vidna kot družbeno odgovorno podjetje v našem okolju«.