Semiški občinski svetniki so včeraj zasedali na zadnji redni seji pred poletnimi počitnicami. Med drugim so obravnavali tudi poročilo o delu skupne občinske uprave – Medobčinske inšpekcije in redarstva belokranjskih občin za leto 2018.

Kot v poročilu ugotavlja vodja uprave Marjan Kastelic, so varnostne razmere v semiški občini dobre. Stanje na področju mirujočega prometa se izboljšuje, saj vozniki po večini sprejemajo prometno ureditev na parkiriščih. Problem pa še vedno predstavlja mirujoči promet v okolici zdravstvenih domov, šol, vrtcev in nekaterih gostinskih lokalov, ki ovira ostali promet. Kritične točke so predvsem dostava, parkiranje na pločnikih in mestih za invalide. V Semiču so sicer redarji lani na področju prometa izdali 26 plačilnih nalogov, kar je 12 več kot v letu 2017, medtem ko se je v enakem obdobju število tovrstnih glob v Črnomlju in Metliki zmanjšalo. Razlog za porast je povečana kontrola redarjev v okolici semiške osnovne šole in vrtca.

»Redarja sta veliko več prisotna na terenu med občani, večino dela v mestih opravljata peš, posledično je stanje v mirujočem prometu bistveno boljše kot v preteklih letih, saj s preventivnim delom zagotavljamo bistveno boljše razmere glede parkiranja,« je zapisal Kastelic.

Problem črnih odlagališč ostaja

Veliko prekrškov se še vedno pojavlja pri varovanju okolja, še posebej pri nezakonitem odlaganju smeti v naravo. »Nekaj znanih odlagališč smo v preteklih letih že sanirali, na določenih mestih pa se ta odlagališča nadaljujejo, pojavljajo se tudi nova, zato je pomembno vršiti redne preglede da preprečimo ponovne kršitve.« Pri tem se pojavlja težava z dokaznim postopkom zoper izvirnega povzročitelja. V primeru, ko le tega ni možno izslediti, je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan odpadke sanirati lastnik zemljišča, na katerem so odloženi odpadki.

»Tudi v prihodnje bomo veliko pozornosti namenili osveščanju ljudi, komunikaciji z njimi in preventivnemu delovanju med njimi. Cilj inšpekcijskega in redarskega nadzora bo usmerjen predvsem k preprečevanju kršitev,« je še v poročilu zapisal vodja uprave.