Danes je v novo urejenem Večnamenskem objektu Cerovec potekala novinarska konferenca projekta »Zdravo in aktivno življenje na belokranjskem podeželju« (akronim: Zdravo in aktivno podeželje). Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020. Skupna vrednost projekta znaša 97.766,88 €.

V projektu sodelujejo štiri partnerji: Občina Semič - vodilni partner, PGD Črešnjevec, Zadruga SUPLIMI z.o.o. in KUSI Sonja Malnarič s.p.

Občina Semič je v marcu 2019 prijavila projekt na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina v programskem obdobju 2014–2020. Upravni odbor LAS DBK je projekt na predlog ocenjevalne komisije odobril in ga predlagal v odobritev Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Agencija je dne 18. 12. 2019 izdala Odločbo o pravici do sredstev in za projekt odobrila sredstva v višini 85.961,03 EUR.

Nepovratna sredstva so pridobljena iz podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Glavni cilj projekta je urediti večnamenski objekt z novimi vsebinami s ciljem oživitve življenja na podeželju in s tem bogatiti raznolikost ter ohraniti kakovostno življenje za dolgoročno korist prebivalcev na podeželju. Koristi bo imelo predvsem belokranjsko kmečko prebivalstvo: mladi (otroci, dijaki, študenti), starejši, pa tudi člani društev, ki prispevajo k zdravemu in aktivnemu življenju na podeželju, in ostalo prebivalstvo.

14-mesečni projekt se je začel februarja 2020 z javnim naročilom Občine Semič za investicijsko vzdrževalna dela na objektu na Cerovcu. Izbran je bil najugodnejši izvajalec BGP Gradnje d.o.o., iz Gradaca, pogodba z njim je bila podpisana 8. 4. 2020. Skupna vrednost del z DDV znaša 88.730,90 €, pri čemer je sofinanciranje iz sredstev EKSRP v višini 58.184,20 €.

Novo urejen Večnamenski objekt Cerovec je bil na današnji novinarski konferenci predstavljen javnosti. Investicijsko vzdrževalna dela na objektu so obsegala: ureditev tlakov, ometa, zamenjavo električne in strojne inštalacije, zunanjo ureditev, zamenjavo oken in vrat. Opremljeni so štiri prostori: osrednji večnamenski prostor, učna kuhinja, pisarna ter stopnišče in hodnik s sanitarijami. Dosežena je ponovna funkcionalnost večnamenskega objekta Cerovec, zgrajenega leta 1960 s prostovoljnim delom.

Druga faza projekta »Zdravo in aktivno življenje na belokranjskem podeželju«, ki bo hkrati zaključna faza, pa vključuje izdelavo brošure »Jedi semiških babic«, s katero želimo oživiti in ohraniti kulinarično dediščino našega okolja, in izvedbo kar 26 delavnic, vezanih na zdravo in aktivno življenje na podeželju.

Konec oktobra 2020 bomo pričeli z delavnicami (in jih izvajali do marca 2021) kot so: preprečevanje padcev, prilagoditve domačega okolja za starejše in gibalno ovirane osebe, vaje za ravnotežje, delavnice na temo računalniškega opismenjevanja in uporabe fotoaparata na mobilnikih, zdrava prehrana, ekološko kmetovanje, priprava jedi s sestavinami iz lokalnega okolja… .

Z izvajanjem delavnic želimo:

  • oživiti življenje na podeželju,
  • bogatiti raznolikost in mladim privlačno bivanje,
  • spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje in prenos znanja,
  • ozaveščati prebivalstvo o pomenu zdravega in aktivnega življenja na podeželju,
  • spodbujati čim večjo samooskrbnost in posledično prehransko neodvisnost.

Glavni kazalniki projekta so naslednji:

Opis kazalnika

Merska enota

Število/stanje ob zaključku operacije

Obstoječi skupni objekti z novimi vsebinami

št. objektov

m2

1 / obnovljen objekt v izmeri 107,80 m2

Nakup opreme

št. prostorov

4 / opremljeni prostori

Spletna podstran projekta

št. spletnih strani projekta

1 / izdelana spletna podstran

Spletne objave

št. objav

50 / objave na spletu

Novinarska konferenca

št. konferenc

1 / izvedena novin. konferenca

Gradivo za brošuro

št. dokumentov

1 / pripravljeno gradivo

Brošura

št. brošur

300 / izvodi brošure

Izobraževalne delavnice

št. delavnic

26 / izvedene delavnice

Navodila

št. navodil

2 / izdelana navodila

Sestanki partnerjev

št. sestankov

2 / izvedeni sestanki

Rekreacija, izobraževanje, druženje, skupna priprava jedi semiških babic so le nekatere aktivnosti, ki bodo vključevale prenos znanja starejših na mlajše in obratno, ohranjale običaje in navade, omogočale socializacijo starejših ter krepile kulturno identiteto in pripadnost vaškemu okolju.

O vseh dogodkih vas bomo obveščali preko spletne podstrani projekta www.pgdcresnjevec.si/zdravo-in-aktivno-podezelje/ in spletne strani Občine Semič.