Dnevni red 9. seje OS Črnomelj je sledeč:

 1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti.

 2. Razprava in sklepanje o zapisniku 8. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj.

 3. Razprava in sklepanje o zapisniku 2. dopisne seje Občinskega sveta občine Črnomelj.

 4. Predlog za izdajo Odloka o Javnem lekarniškem zavodu Dolenjske lekarne Novo mesto.

 5. Predlog za izdajo Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto.

 6. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi na parc. št. 1500/8, k.o. Stari trg ob Kolpi v EUP:STK_3.

 7. Predlog Sklepa o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v občini Črnomelj.

 8. Predlog za izdajo Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Črnomelj.

 9. Predlog za sprejem znižanja plačila komunalnega prispevka za izgradnjo ne-stanovanjskega-proizvodnega objekta; investitor: TIM-TEH d.o.o., Mali Nerajec 7a, Dragatuš.

 10. Poročilo župana o izvrševanju proračuna občine Črnomelj za prvo polletje leta 2019.

 11. Predlog za izdajo Odloka o rebalansu proračuna občine Črnomelj za leto 2019.

 12. Predlog za izdajo Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta občine Črnomelj.

 13. Kadrovske zadeve.

 14. Premoženjsko pravne zadeve.

 15. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta.

 16. Vprašanja in pobude članov sveta.

Gradivo za 9. sejo OS Črnomelj najdete TUKAJ.