Danes ob 18. uri bo v Kulturnem domu Metlika potekala 19. redna seja Občinskega sveta Občine Metlika.

Predlog dnevnega reda:

1. Ugotovitev prisotnosti na seji, določitev dnevnega reda seje in imenovanje overiteljev zapisnika
2. Obravnava in sprejem zapisnika 18. redne seje z dne 23. 9. 2021 in zapisnika 13. dopisne seje z dne 6. 10. 2021
3. Seznanitev s potekom aktivnosti na 3. razvojni osi – Jug
4. Študija mirujočega prometa v občini Metlika
5. Predlog Sklepa o pristopu k Evropskemu združenju za teritorialno sodelovanje – EZTS
6. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Metlika – 2. obravnava
7. Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Metlika – 2. obravnava
8. Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Metlika – 2. obravnava
9. Sklep o dobitnikih priznanj Občine Metlika v letu 2021
10. Sklep o dobitnikih priznanj in plaket za delo na področju športa v občini Metlika v letu 2021
11. Kadrovske zadeve
12. Premoženjsko pravne zadeve
13. Pobude in odgovori na vprašanja članov občinskega sveta

Gradivo v elektronski obliki je dostopno TUKAJ.