V Kulturnem domu Metlika bo ob 18. uri potekala 21. redna seja Občinskega sveta Občine Metlika.

Predlog dnevnega reda:

1. Ugotovitev prisotnosti na seji, določitev dnevnega reda seje in imenovanje overiteljev zapisnika

2. Obravnava in sprejem zapisnika 20. redne seje z dne 16. 12. 2021 in 14. dopisne seje z dne 18. 1. 2022

3. Končno poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Metlika v letu 2021

4. Končno poročilo o delovanju Podjetniškega inkubatorja Bela krajina v letu 2021

5. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika

6. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju obnove stavbne kulturne dediščine v Občini Metlika

7. Predlog proračuna Občine Metlika za leto 2022 – 2. obravnava

8. Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Metlika za leto 2022

9. Plan javnega podjetja Komunala Metlika d. o. o. za leto 2022

10. Letni program športa v Občini Metlika za leto 2022

11. Obvestilo o izredni dodelitvi stanovanja v najem

12. Prekategorizacija neprofitnega najemnega stanovanja v službeno najemno stanovanje

13. Varnostni sosvet Občine Metlika

14. Pobude in odgovori na vprašanja članov občinskega sveta

Gradivo za 21. sejo najdete na povezavi TUKAJ.