Vlada je za obravnavo v Državnem zboru pripravila dopolnitev zakona o nadzoru državne meje. S predlogom urejajo pravno podlago za delno povrnitev stroškov obmejnim občinam, med katere sodita tudi občini Črnomelj in Metlika, nastalih zaradi povečanega nadzora državne meje. Določila je tudi dodatno povračilo stroškov tem občinam zaradi izrednih dogodkov.

Povečan nadzor državne meje pomeni intenzivnejše izvajanje dejavnosti in ukrepov, in zato povečano prisotnost policije na območju občin ob državni meji. Povečan nadzor meje na predlog ministrstva za notranje zadeve s sklepom ugotovi vlada do konca februarja tekočega leta. Vlada tudi določi višino sredstev za posamezno občino. Občinam se povrne del stroškov na podlagi meril in kriterijev, ki jih bo z uredbo določila vlada.

Med upravičene stroške predlagajo stroške zaradi obnove in investicijskega vzdrževanja občinskih cest in javnih poti, ki so dodatno obremenjene zaradi povečanega nadzora državne meje, stroške osvetlitve občinskih cest in javnih poti ter druge stroške, ki nastanejo za povečanje varnosti občanov in so posledica povečanega nadzora državne meje.

Vlada je v dopolnitvi zakona določila tudi dodatno povračilo stroškov občinam ob državni meji zaradi izrednih dogodkov, nastalih z nadzorom državne meje. Gre za dogodke, ki zaradi svoje narave narekujejo še intenzivnejše in množičnejše izvajanje aktivnosti za varovanje državne meje. Povzročijo pa tudi bistveno večjo prisotnost policije in drugih organov, kot so vojska in civilna zaščita. Vlada predlaga, da se zakon, s katerim bi obmejnim občinam namenila 2,5 milijona evrov pomoči, sprejme po skrajšanem postopku.

Migrirajo tudi turisti

Združenje občin Slovenije je za Dnevnik sporočilo, da so že večkrat vlado opozarjali na bremena, ki jih prebežniki predstavljajo za obmejne občine. Omenili so vlome, puščanje odpadkov in občutek ogroženosti prebivalstva. »Vse od prvega begunskega vala se obmejne občine srečujejo tudi s težavami zaradi postavljenih žičnih ograj na področju turizma. Ob reki Kolpi je na primer onemogočen dostop do reke. Težave se pojavljajo tudi zaradi zaraščanja rečne struge in drugih zemljišč ob meji ter zaradi pogina divjih živali,« so za Dnevnik navedli v združenju. Poleg tega so vlado opozorili tudi »na izredno povečan pritisk na vse mejne prehode, ki smo mu priča predvsem v poletnih mesecih«. Občinske ceste so zaradi povečanega tranzita izredno obremenjene, posledično pa to pomeni več škode in vsakoletna vlaganja v sanacijo, obnovo ali rekonstrukcijo cest, so navedli. Večja je tudi obremenitev z izpusti in hrupom, prometna varnost pa je slabša.

»Stvari se v tem pogledu v zadnjih dveh letih obračajo na bolje in treba je priznati, da je tokratna vlada prepoznala pomen občin, jim prisluhnila in stopila naproti,« so še zadovoljni v združenju. Vlada sicer njihovega predloga, da bi občine dobile povrnjene stroške zaradi turističnih migracij, pri pripravi zakona ni upoštevala, še piše Dnevnik.