Računsko sodišče je pri reviziji poslovanja v letu 2018 Občini Črnomelj izreklo negativno mnenje. Med drugim je ugotovilo nepravilnosti, ki so se nanašale na pomanjkljivo pripravo posameznih proračunskih dokumentov in na pomanjkljivo objavo javnega razpisa na področju dodeljevanja tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam.

Glede poslovanja črnomaljske občine je računsko sodišče med drugim ugotovilo, da je bila prerazporeditev sredstev izvedena v neskladju z odlokom o proračunu Občine Črnomelj za leto 2018, da župan v poročilu o realizaciji proračuna v prvem polletju 2018 in v zaključnem računu proračuna občine za leto 2018 občinskemu svetu ni poročal o izvršenih prerazporeditvah. Prav tako ni določil obsega izdatkov za posamezno trimesečje ali drugo obdobje, v okviru katerega smejo neposredni uporabniki plačevati obveznosti, občina pa ni mesečno načrtovala likvidnosti proračuna in ni vzpostavila evidence o izdanih sklepih o prerazporeditvah ter pri plačilu obveznosti iz proračuna ni upoštevala zakonskih plačilnih rokov.

V štirih primerih je občina oddala poslovne prostore, za katere ni sprejela posamičnega programa ravnanja s stvarnim premoženjem, ni objavila namere o oddaji stvarnega premoženja v najem in ni imenovala skrbnika pravnega posla oziroma ga ni določila v pogodbi. V treh primerih pa je občina sklenila pogodbe za oddajo prostorov v brezplačno uporabo za nedoločen čas.

Občina v desetih primerih na portalu javnih naročil ni objavila vseh javno dostopnih informacij javnega značaja oziroma jih je objavila prepozno, prav tako tudi v svetovni splet ni posredovala vseh dokumentov iz javnih razpisov na področju športa.

V štirih primerih občina od izvajalca ni pridobila ustreznega finančnega zavarovanja oziroma ga je pridobila prepozno. V enem primeru tudi ni pripravila končnega poročila o oddaji javnega naročila, za oddajo dodatnih del ni izvedla ustreznega postopka oddaje javnega naročila, ponudbe, ki je presegala zagotovljena sredstva v proračunu občine, ni izločila kot nedopustne. S sklenitvijo dveh pogodb je prevzela več obveznosti, kot je imela za ta namen načrtovanih sredstev v načrtu razvojnih programov. Med drugim je sklenila tudi aneks k pogodbi za dodatna dela, kar glede na pogodbena določila ni bilo dopustno, in aneks za dodatna dela po zaključku del.

Nekaterim prejemnikom sredstev na področju športa, kulture in na drugih področjih je občina dodelila in izplačala sredstva, ne da bi prej izvedla javni razpis oziroma javni poziv.

Računsko sodišče je ugotovilo, da v odloku o proračunu za leto 2018 občina ni določila obsega zadolževanja pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine in ni v celoti izvajala nadzora nad zadolževanjem pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine.

Predložitve odzivnega poročila računsko sodišče od občine ni zahtevalo, saj je občina med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe oziroma ukrepe za zmanjšanje možnosti nastajanja istovrstnih nepravilnosti v prihodnje.

V letu 2018 je mesto županje zasedala Mojca Čemas Stjepanović, Andrej Kavšek je kot župan Občine Črnomelj zaprisegel 20. decembra 2018.