Zamenjava oken

Bralka je solastnica nepremičnine skupaj s še enim solastnikom. Bralka želi na njenem delu zamenjati dve dotrajani okni. Nova okna bodo popolnoma enake oblike in ne bodo kvarila izgleda celote. Zanima jo ali potrebuje dovoljenje okoljevarstvenega zavoda in mnenje občine?

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Menjava oken v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov spada pod vzdrževalna dela za katera ni potrebo pridobiti gradbenega dovoljenja, pod pogojem, da se s posegi bistveno ne odstopa od originalne zasnove objekta. Glede na opisano tako ni potrebno dovoljenje okoljevarstvenega zavoda ( pri čemer ni jasno kaj je imela bralka v mislih) in tudi ne mnenja občine. Odgovor je podan pod predpostavko, da za stavbo ne veljajo kakšne omejitve zaradi nahajanja npr. v starem mestnem jedru, spomeniškega varstva idr.

Potrebno pa je upoštevati pravila Stvarnopravnega zakonika, ki določajo kdaj in kakšna večina solastnikov je potrebna pri upravljanju s stvarjo, kamor spadajo tudi vzdrževalna dela.