Sodne počitnice malo drugače

Vsako leto ob približno istem času ste obveščeni o »sodnih počitnicah«. Letos le te potekajo malo drugače.

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Ljudje pogosto mislijo, da so sodne počitnice čas ko sodišča »ne delajo« vendar temu ni tako.

Do letošnjega leta je zakonodajalec uporabljal termin »sodne počitnice«, ki pa je bil spremenjen z novelo zakona o sodiščih (ZS-M). Ta sedaj uvaja termin poletno poslovanje.

Spremenjeni 83. člen Zakona o sodiščih po novem določa, da sodišča v času od 15. julija do 15. avgusta poslujejo v omejenem obsegu (poletno poslovanje).

V času poletnega poslovanja sodišča razpisujejo naroke in odločajo v nujnih zadevah. V teh zadevah procesni roki tečejo.

Nujne zadeve so:

  • preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost in postopki v zvezi z izvrševanjem kazni zapora,
  • nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah,
  • nepravdne zadeve po zakonu, ki ureja preprečevanje nasilja v družini,
  • izvršilne zadeve v zvezi s postopki za varstvo koristi otrok,
  • postopki v zadevah zavarovanja,
  • spori za objavo popravka objavljene informacije,
  • popis zapustnikovega premoženja,
  • postopki zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja,
  • druge zadeve, za katere tako določa zakon.

Spremenjeni 83. člen ZS pa sedaj dopušča možnost, da sodišča opravijo naroke tudi v nenujnih zadevah. V teh zadevah procesni roki ne tečejo, sodišče pa lahko razpiše narok le, če s tem soglašajo vse stranke. Če je sodno pisanje v nenujni zadevi vročeno v času poletnega poslovanja, začne procesni rok teči prvi naslednji dan, ko se izteče poletno poslovanje, na kar sodišče opozori stranko na sodnem pisanju, ovojnici ali drugi listini, ki se priloži sodnemu pisanju.

Vse opisano pa, kot je velja do sedaj, velja samo za procesne roke. Materialni roki tečejo.

ZS-M določa tudi, da sodišča v letu 2020 poslujejo v omejenem obsegu (poletno poslovanje) v času od 1. do 15. avgusta.