Vračilo brezplačne pravne pomoči

Bralec je bil upravičen do brezplačne pravne pomoči. V postopku je deloma uspel. Od sodišča je prejel zahtevek za povračilo stroškov. Zanima ga ali mora res vrniti brezplačno pravno pomoč in zakaj?

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Za odgovor bi zagotovo potreboval več podatkov, predvsem podatkov o višini odobrene brezplačne pravne pomoči (BPP) in tudi podatek o deležu uspeha v postopku.

Vsekakor pa zahteva po vračilu odobrene BPP ni nekaj, kar se ne bi smelo zahtevati. Bralec je bil na to možnost tudi opozorjen v odločbi s katero mu je bila BPP odobrena.

Zakon o brezplačni pravni pomoči (ZBPP) v 48. členu ureja tudi vračilo BPP. Zakon določa, da če je upravičenec do brezplačne pravne pomoči delno ali v celoti uspel v postopku in je na podlagi pravnomočne odločbe sodišča pridobil premoženje oziroma dohodke, je dolžan povrniti Republiki Sloveniji razliko med stroški, ki so bili dejansko plačani iz naslova brezplačne pravne pomoči, in zneskom, ki ga je povrnila nasprotna stranka iz naslova stroškov postopka, oziroma tistim zneskom, ki ga je Republika Slovenija izterjala od nasprotne stranke v skladu z določbami ZBPP.

Tudi če je upravičenec sklenil izvensodno ali sodno poravnavo in je na podlagi le te pridobil premoženje oziroma dohodke, je dolžan povrniti Republiki Sloveniji polovico stroškov, ki so bili plačani iz naslova brezplačne pravne pomoči, pri čemer znesek vračila v nobenem primeru ne sme presegati polovice vrednosti premoženja oziroma dohodkov, prejetih na podlagi sklenjene poravnave.

Samo kadar je oseba dobila v postopku ali s sklenitvijo poravnave dobila preživnino ali odškodnino za izgubljeno preživljanje zaradi smrti tistega, ki je bil dolžan dajati preživljanje, ni dolžna povrniti stroškov postopka.