Plačevanje preživnine razvezanemu zakoncu

Bralka navaja, da se je odselila od moža in bo prelagala ločitev. Zanima jo ali ji je bivši mož dolžan plačevati preživnino?

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Glede na skope podatke v samem vprašanju, konkretnega odgovora ni mogoče podati.

Družinski zakonik (DZ) določa da lahko, nepreskrbljeni zakonec, ki nima sredstev za svoje preživljanje je brez svoje krivde nezaposlen, zahteva preživnino od drugega zakonca. Preživnino lahko zahteva s samem postopku za razvezo ali pa s posebno tožbo, ki jo mora vložiti v roku enega leta od pravnomočne razveze zakonske zveze.

DZ tako določa dva pogoja, ki morata biti izpolnjena kumulativno to je zakonec, ki zahteva preživnino mora biti nepreskrbljen in nezaposlen brez njegove krivde. Kaj dejansko pomeni vsak izmed pogojev je pravni standard, ki ga sodišče oblikuje glede na okoliščine vsakega postopka posebej. Skozi sodno prakso so se razvile določene teorije in standardi kaj pomeni nepreskrbljenost in kaj nezaposlenost brez krivde, ki pa jih sodišče aplicira na vsak primer posebej.

Bralka bo torej lahko zahtevala preživnino v primeru, da izpolnjuje oba pogoja skupaj, zgolj zato, ker se je odselila, pa preživnine ne more zahtevati.