Stvarna služnost

Kar nekaj bralcev zanima kaj pomeni stvarna služnost, kako se ustanovi in kakšne omejitve imajo pri tem še posebej v razmerju do občin, komunalnih podjetij in ponudnikov internetnih storitev.

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Stvarna služnost je pravica uporabljati tujo stvar ali izkoriščati pravico oziroma zahtevati od lastnika stvari, da opušča določena dejanja, ki bi jih sicer imel pravico izvrševati na svoji stvari. sem spadajo tudi nepremičnine. Najbolj enostavno je zadevo pojasniti tako, da lastnik neke nepremičnine (služeče nepremičnine) dopusti drugi osebi za njemu lastne potrebe ali za potrebe nekega zemljišča (gospodujoča nepremičnina) določeno aktivnost na lastni nepremičnini.

Ožji pojem je stvarna služnost, ki je pravica lastnika nepremičnine (gospodujoča stvar), izvrševati za njene potrebe določena dejanja na tuji nepremičnini (pozitivna služnost) ali zahtevati od lastnika služeče stvari, da opušča določena dejanja, ki bi jih sicer imel pravico izvrševati na svoji nepremičnini (negativna služnost). Pri stvarnih služnostih gre za to, da se neka služnost izvršuje v korist nepremičnine in ne v korist določene osebe, saj v nasprotnem primeru govorimo o osebni služnosti. Stvarna služnost, ki je ustanovljena in vpisana v zemljiško knjigo veže vsakokratnega lastnika služeče stvari in je v korist gospodujoče nepremičnine, tudi če se lastnik po ustanovitvi stvarne služnosti zamenja.

Služnost lahko nastane na več načinov. Najbolj pogosta je pogodbena ustanovitev služnosti. Stranki pogodbe se dogovorita o ustanovitvi služnosti, ki je lahko odplačna ali neodplačna, se dogovorita o trajanju služnosti, ki je lahko časovno omejena in pa seveda o tem kaj sama služnost dejansko pomeni oziroma kaj in po katerem delu služeče nepremičnine lahko izvaja lastnik gospodujoče nepremičnine. Za ustanovitev služnosti je obvezna izdaja zemljiškoknjižnega dovolila in vpis služnosti v zemljiško knjigo.

Stvarna služnost se izvršuje na način, ki najmanj obremenjuje služečo nepremičnino in v dogovorjenem obsegu. Če je za izvrševanje stvarne služnosti potrebna uporaba kakšne naprave ali je potrebno kakšno dejanje, krije stroške vzdrževanje ali takega dejanja lastnik gospodujoče stvari.

Služnost preneha s pretekom časa, če je bila časovno omejena. V primeru, da ni bila časovno omejena pa preneha na enak način kot je bila ustanovljena in z izbrisom iz zemljiške knjige.